Final conference Budapest – Patienten i det nye årtusinde

Den afsluttende event i HEALTHY DIVERSITY projektet kombinerer en tværfaglig og international konference (2-3 juli) med mange forskellige intersektionelle indslag om sundhedsvæsen, antropologi og integration – med et tredages kursusforløb (4-5-6 juli), hvor deltagernes får lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med Healthy Diversity metoder og undervisningsværktøjer.

Kursusforløbet retter sig mod fagprofessionelle fra sundhedssektoren og  er gratis for conference deltagerne, så længe pladser haves.

Konference- og kursussted: Konferencecentret på det Centrale Europæiske Universitet, Kerepesi út 87, 1106, Budapest.

Patienten i det nye årtusinde: en tværfaglig og international konference

2-3 Juli 2018 – Konferencen vil foregå på engelsk og til dels på ungarsk med simultan oversættelse.

Hvorfor en konference om dette emne?

Vi er allerede et godt stykke inde i det 21. århundrede. Når vi ser tilbage på de sidste 20 år, kan det virke, som om vi allerede har lagt en meget stor afstand til det forrige årtusinde. Afstanden bliver større dag for dag. Alting forandrer sig hurtigt i vore samfund, og disse forandringer har vidtrækkende konsekvenser for vores opfattelse og forståelse af begreber som helbred, sundhed, helbredelse – og indvirker også på vores forventninger til sundhedssystemet. En af de tydelige tendenser er, at den skarpe skillelinie, der hidtil har adskilt lægevidenskaben fra andre discipliner i almindelighed og fra socialvidenskaben i særdeleshed –bliver mere og mere sløret.

På denne baggrund og med udgangspunkt i det transeuropæiske projekt Healthy Diversity sætter vi nærmere fokus på tre grænsefelter inden for lægevidenskaben. Det er grænsefelter, hvor udviklingen efter vores vurdering får stadig større indflydelse på mødet mellem patienter og fagprofessionelle inden for sundhedsvæsen og medicin i de nærmeste år. Vi vil diskutere følgende temaer:

  • Medikalisering af samfundet – demedikalisering af lægevidenskaben

Medikalisering, et velkendt fænomen, der oprindeligt blev beskrevet af den østrigske filosof Ivan Illich i midten af 70’erne, har uden tvivl større aktualitet i dag end nogensinde før. På den ene side er folk generelt tilbøjelige til at stole stærkt på løsninger fra den blomstrende medicinske teknologi, hvilket øger deres afhængighed af de medicinske løsninger. På den anden side vil patienterne – som følge af samfundets generelle demokratiseringsprocesser – gerne opretholde kontrollen over deres egne kroppe i de industrialierede strukturer, der i stigende grad præger sundhedssystemet. Derudover ser det ud til, at reduktionistiske biomedicinske tilgange ikke formår at opfylde patienternes humanistiske behov hos mange patienter. Disse modsatrettede tendenser skaber en håndgribelig spænding, der kalder på nye svar fra såvel medicinske som ikke-medicinske aktører.

  • Usunde samfund: helbredsmæssige uligheder i velfærdssamfund

Det har længe været kendt, at både socioøkonomisk status og sociokulturelle forhold har stor indflydelse på sundhedstilstanden for en given befolkning. Der er imidlertid opstået nye former for uligheder i det nye årtusinde som følge af globaliseringsprocesser (redistribution af risici, nye mobilitetsmønstre, klimaændringer mv) og som følge af teknologiske fremskridt (digital fattigdom), som også repræsenterer nye udfordringer for lægevidenskaben. Forskningen har givet overbevisende eksempler på, at ulighed i sig selv hæmmer forbedringer inden for sundhedssystemet, set i et samfundsmæssigt perspektiv. Demografisk, økologisk og politisk forskning stiller kategorisk spørgsmålstegn ved muligheden for bæredygtighed i den nærmeste fremtid, medmindre vi griber ind over for uligheden. Lægevidenskaben midlet kan heller ikke vende ryggen til ulighedens udfordringer.

  • Sund eller usund mangfoldighed? At håndtere sociokulturel mangfoldighed i sundhedssystemet

Mødet med en læge er næsten altid et følsomt øjeblik for de fleste af os, og det kan have en direkte indvirkning på vores velbefindende. Dette møde inddrager mindst tre parter: institutionen, lægen og patienten. Det bliver mere og mere almindeligt, at disse tre aktører repræsenterer radikalt forskellige sociokulturelle identiteter. Selv om denne forskellighed ignoreres af sundhedssystemets stadig mere mekanistiske procedurer og protokoller, spiller interpersonelle relationer en vigtig rolle i helbredelsesprocessen. Men hvad sker der, når patienten og den sundhedsprofessionelle ikke forstår hinanden? Hvordan etablerer man den nødvendige gensidige tillid, hvis aktørerne slet ikke sætter sig ind i modpartens livsverden, men i stedet opbygger gensidige forforståelser ud fra stereotyper og fordomme? En lang række initiativer har sat fokus på denne problemstilling rundt i hele Europa (interkulturelle uddannelser for sundhedspersonale, indvandrermedicinske tilbud, EquiHealth – IOM, Nowhereland osv.). Men der er tydeligvis stadig plads til kreativitet og innovation.

Ud over disse tre temaer vil vi præsentere de pædagogiske metoder og værktøjer,  der er udviklet af healthy Diversity partnerskabet. Hertil kommer en præsentation af sundhedsfaglige good practice eksempler partnerlandene.

Konferencen vil veksle mellem oplæg fra hovedtalere og rundbordsdiskussioner, der giver plads for aktvi deltagelse og bidrag i alle debatter.

– Download det detaljerede konferenceprogram

– Abstracts fra hovedtalerne 

Konference registreringsform: English , Magyar

Internationalt kursusforløb om samspillet mellem sundhed og samfund

4-5-6 Juli 2018 – Kursusforløbet afholdes på engelsk.

Download den engelske kursusbrochure

Healthy Diversity methodologien

Projektaktiviteterne er blandt andet baseret på metodikken Kritiske Hændelser (critical Incidents),  der er udviklet af den franske socialpsykolog Margalit Cohen-Emerique. Kritiske Hændelser bygger på en ressourceorienteret strategi til at afdække kulturelle normer, værdier og adfærdsmønstre, som mennesker – og professionelle – fra same kulturmiljøer er tilbøjelige til at opfatte som almengyldige. Det kan for eksempel gælde kønsroller eller sygdoms- og behandlingsbegreber mv. Metodikken hjælper til at afklare og ophæve den ofte negative følelsesmæssige uklarhed omkring interkulturelle misforståelser – og  styrker den kritiske opmærksomhed og indsigt omkring illusionen om kulturneutralitet. Metodikken opfordrer os således til at udforske de kulturelle referencerammer på en mere objektiv måde, der giver mulighed for interkulturelle møder præget af gensidig respekt uden negative forforståelser og fordomme.